Для отримання юридичної консультації з приводу аналогічної справи, 

ви можете звернутись до наших адвокатів за тел.. 063-595-87-10

Юридична компанія "Майоров, Нерсесян та партнери"

Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – для запитань та документів. 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "__________"

м. Київ "13" липня 2015 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "__________" (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №__________ на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), дата видачі: 01.08.2013 р., строк дії: 05.05.2011 р. – 05.05.2016 р.), що діє від свого імені в інтересах та за рахунок активів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "__________" ТОВ "КУА "__________" (реєстраційний код за ЄДРІСІ __________), надалі – "Компанія", в особі Генерального директора __________, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Учасник Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "__________" ТОВ "КУА "__________" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "__________", надалі – "Учасник Фонду", в особі Директора __________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",
керуючись статтею 47 Закону України "Про інститути спільного інвестування" від 05.07.2012 р. № 5080-VI, Положенням про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 р. № 2605, Регламентом Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "__________" ТОВ "КУА "__________", на підставі Договору про розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду, укладеного між Сторонами, уклали цей Договір про передачу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "__________" про наступне.


1. Предмет Договору


1.1. На підставі цього Договору і в порядку, передбаченому ним, Компанія зобов'язується передати (відступити) у власність Учасника Фонду частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "__________" (далі по тексту – "Товариство"), а Учасник Фонду зобов'язується прийняти таку частку у власність.
1.2. Відомості про Товариство:
- повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "__________";
- місцезнаходження Товариства: __________;
- ідентифікаційний код Товариства: __________- розмір статутного капіталу Товариства: 44791600,00 грн. (Сорок чотири мільйони сімсот дев'яносто одна тисяча шістсот гривень 00 копійок);
- місце проведення державної реєстрації Товариства: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
- дата проведення державної реєстрації: 13.07.2005 р., номер запису про державну реєстрацію __________.
1.3. Відомості про частку у статутному капіталі Товариства, що передається (відступається) Учаснику Фонду, (далі по тексту – "Частка"):
- власник Частки: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "__________", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок активів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ДИНАМІКА" ТОВ "КУА "__________";
- ідентифікаційний код власника Частки__________;
- розмір Частки, що передається (відступається) Учаснику Фонду: 30,14 % (Тридцять цілих чотирнадцять сотих відсотка) статутного капіталу Товариства;
- номінальна (статутна) вартість Частки, що передається (відступається) Учаснику Фонду: 13 500 000,00 грн. (Тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
- Частка в статутному капіталі Товариства, що передається (відступається) Учаснику Фонду, оплачена повністю.
1.4. Право власності Компанії на Частку в статутному капіталі Товариства, що передається (відступається) Учаснику Фонду, підтверджується Статутом Товариства, нова редакція якого зареєстрована Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.02.2010 р., номер запису про проведення державної реєстрації змін до установчих документів __________.


2. Порядок оформлення передачі (відступлення) Частки


2.1. Право власності на Частку переходить до Учасника Фонду з моменту реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства або нової редакції Статуту Товариства, пов'язаних з відступленням Частки.
2.2. Учасник Фонду вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації змін до Статуту або нової редакції Статуту Товариства.
2.3. Цей Договір є підставою для державної реєстрації змін до Статуту Товариства або нової редакції Статуту Товариства.
3. Ціна Договору та порядок розрахунків
3.1. Оцінна вартість Частки (ціна Договору) становить 2 898 000,00 грн. (Два мільйони вісімсот дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
3.2. Учасник Фонду не здійснює оплату вартості Частки у зв'язку з тим, що Частка передається (відступається) у його власність в процесі ліквідації Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "__________" ТОВ "КУА "__________" за належними йому на праві власності інвестиційними сертифікатами Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "__________" ТОВ "КУА "__________".


4. Наслідки передачі (відступлення) Частки


4.1. Компанія втрачає всі права і обов'язки, що витікають з права власності на Частку, що передається (відступається) Учаснику Фонду з моменту державної реєстрації змін до статуту Товариства або нової редакції Статуту Товариства.
4.2. До Учасника Фонду переходять всі права і обов'язки, що належали Компанії як власнику Частки у розмірі 30,14 % в Статутному капіталі Товариства, з моменту державної реєстрації змін до статуту Товариства або нової редакції Статуту Товариства.
4.3. Учасник Фонду з моменту набуття права власності на Частку, відповідно до п. 2.1. цього Договору, зобов'язується виконувати вимоги Статуту Товариства, нести всі обов'язки учасника, що випливають із Статуту Товариства та чинного законодавства, а також скріпити підписом уповноваженого представника зміни до Статуту Товариства або нову редакцію Статуту Товариства.


5. Гарантії Сторін


5.1. Гарантії Компанії:
5.1.1. Компанія гарантує Учаснику Фонду, що Частка Компанії в статутному капіталі Товариства, що передається (відступається) Учаснику Фонду, на дату укладення цього Договору сплачена повністю;
5.1.2. укладення, підписання та виконання Компанією цього Договору не порушує та не буде порушувати права будь - якої третьої особи;
5.1.3. Компанія гарантує, що Частка не обтяжена (у тому числі, але не виключно, заставою, податковою заставою або правами третіх oci6), не є предметом cпopiв та суперечок судових та/або позасудових, не внесена до статутного капіталу господарських товариств;
5.1.4. цей Договір є законним, дійсним та належним до виконання Компанією, до якого можуть бути застосовані примусові заходи згідно положень цього Договору та чинного законодавства України.
5.2. Гарантії Учасника Фонду:
5.2.1. Учасник Фонду гарантує, що він має повне i необмежене право на набуття у власність Частки за цим Договором;
5.2.2. Учасник Фонду гарантує, що він належним чином повідомлений про характер діяльності та фінансовий стан Товариства на момент укладання цього Договору;
5.2.3. Учасник Фонду гарантує, що він належним чином повідомлений про норми законодавства України, що регулює порядок припинення пайового інвестиційного фонду та здійснення розрахунків з учасниками фонду іншими, ніж кошти, активами фонду.


6. Відповідальність Сторін


6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
7. Інші умови
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.3. Всі доповнення і зміни до Договору дійсні лише при умові, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7.4. Договір припиняється шляхом повного належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Одностороння відмова від Договору не допускається.
7.5. Витрати, пов'язані з переходом прав власності на Частку в статутному капіталі Товариства, що передається (відступається) Учаснику Фонду, здійснюються за рахунок Учасника Фонду.
7.6. Всі питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.
7.7. Всі спори, які можуть виникнути з цього Договору, чи у зв'язку з ним, Сторони погодились вирішувати шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди - спір підлягає розгляду у відповідності до чинного законодавства України.
7.8. Цей Договір складений українською мовою, укладений у трьох примірниках - один примірник для Компанії, та два – для Учасника Фонду. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.
8. Реквізити Сторін

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх