Приклад договору купівлі майнових прав на недобудову, який не відповідає законодавству взагалі:

ДОГОВІР
Місто Ірпінь, Київська область, Україна,
четвертого грудня дві тисячі п'ятнадцятого року
Ми, що нижче підписались: ______________________ надалі іменується – "Сторона-1",
та __________________________________________, надалі іменується – "Сторона-2", надалі за текстом разом іменовані – "Сторони", уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей договір є змішаним цивільно-правовим договором який відповідає загальним засадам цивільного законодавства.
1.2. За цим Договором та у відповідності до частини 1 статті 6 та статті 656 Цивільного кодексу України, Сторона-1 в майбутньому зобов'язується передати у власність Сторони-2 будь яким, передбаченим діючим законодавством способом (отримати свідоцтво про право власності, укласти договір купівлі-продажу тощо) нерухоме майно, а Сторона-2 зобов'язується прийняти у власність нерухоме майно - квартиру (далі – "Квартира"), що знаходиться в місті __________(надалі – "Об'єкт будівництва") та оплатити гарантійний внесок, що не перевищує загальну вартість вказаної квартири в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Будівництво багатоквартирного житлового будинку (Об'єкту будівництва) здійснюється Стороною-1 на підставі:
- Договору генерального підряду укладеного із __________
- Договору купівлі-продажу земельної ділянки, __________;
- Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом __________;
- Договору оренди земельної ділянки укладеного __________;
- Декларації "Про початок виконання будівельних робіт" зареєстрованої __________;
1.3. Предметом цього Договору є Квартира, право власності на яку набувається Стороною-2 після завершення будівництва та здачі Об'єкта будівництва в експлуатацію Стороною-1, за умови виплати Стороною-2 на користь Сторони-1 гарантійного внеску у розмірі, що не перевищує загальної вартості вказаної Квартири, встановленої у п. 3.1. цього договору, та оформлення Стороною-2 відповідних правовстановлюючих документів (державної реєстрації права власності).
1.4. Сторона-1 гарантує, що на момент укладення цього Договору майнові та інші права на Квартиру не обтяжені зобов'язаннями перед третіми особами, у тому числі не є предметом застави, не є предметом договору купівлі-продажу та інших договорів з третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб. Сторона-1 зобов'язується не обтяжувати майнові та інші права на Квартиру зобов'язаннями перед третіми особами, у тому числі не передавати їх у заставу, не укладати щодо них договору купівлі-продажу та інших договорів з третіми особами, а також не здійснювати інші дій, що перешкоджатимуть набуттю Стороною-2 права власності на Квартиру.
2. ПРАВА НА КВАРТИРУ
2.1. Права на Квартиру являють собою права на будівництво та отримання у власність Квартири із наступними попередніми технічними характеристиками: __________
2.2. В разі зміни фактичної площі Квартири на момент її прийняття Стороною-2 від Сторони-1, вартість на Квартиру за цим Договором підлягає відповідному коригуванню. Вартість на Квартиру визначається Стороною-1 в порядку, визначеному п.3.4. Договору.
2.3. Орієнтовний строк прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію – 2 квартал 2018 року. Сторона-1 має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію Об'єкта будівництва на строк до трьох місяців, і це не буде вважатися порушенням умов цього Договору.
2.4. Квартира, якщо Сторони письмово не домовляться про інше, передається Стороні-2 у наступному стані:
2.5. Номер Квартири буде остаточно визначений після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію та проведення технічної інвентаризації Квартири у порядку, встановленому законодавством України. Будівельний номер Квартири може бути змінений в процесі будівництва.
2.6. Проектна загальна площа Квартири та проектна житлова площа Квартири, відповідно, можуть бути змінені в процесі будівництва. Підписанням цього Договору Сторона-2 надає свою згоду на зміну проектної загальної та/або житлової площі Квартири з допустимими похибками 7%.
2.7. Якість збудованої Квартири повинна відповідати державним будівельним стандартам, вимогам чинного законодавства України. Підтвердженням якості Квартири є введення Об'єкта будівництва в експлуатацію.
2.8. Розташування житлових кімнат та приміщень Квартири, а також їх площа, позначається на плані Квартири, що є додатком до даного договору та підписується Сторонами.
3. ЦІНА. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна сума (вартість) квартири на день укладання цього договору складає – __________гривень 00 копійок.
3.1.1. Ціна 1 (одного) кв. м. загальної площі Нерухомого майна - квартири становить – __________ гривень 00 копійок.
Ціна одного квадратного метру фіксована, перегляду не підлягає.
3.2. Всі платежі за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті України – гривні.
3.3. Кошти, визначені у п. 3.1. цього договору, Сторона-2 зобов'язана внести, як гарантійний внесок в рахунок придбання в майбутньому квартири на поточний рахунок Сторони-1 __________або у готівковій формі шляхом передачі грошових коштів Стороні-1 з обов'язковим підписанням Актів приймання-передачі грошових коштів у наступному порядку:
3.3.1. Сума гарантійного внеску __________гривень 00 копійок вноситься Стороною-2 до моменту підписання цього Договору.
3.3.2. Сума гарантійного внеску (вартість квартири), що зазначена в п.3.1. цього Договору до моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі квартири оплачена Стороною-2 в повному обсязі.
3.3.3. Після передачі права власності на Квартиру Стороною-1 Стороні-2, гарантійний внесок зараховується Стороні-1 як оплата за Квартиру.
3.4. У випадку, якщо остаточна площа Квартири (відповідно до вимірів БТІ) перевищуватиме проектну площу, визначену в цьому Договорі, передання у власність Квартири буде здійснюватися за умови оплати Стороною-2 вартості зазначеного перевищення, виходячи з вартості одного квадратного метра площі Квартири, визначеної відповідно до п. 3.1.1. цього Договору. У випадку, якщо остаточна площа Квартири (відповідно до вимірів БТІ) буде меншою її проектної площі, визначеної в цьому Договорі, Сторона-1 повинна здійснити повернення Стороні-2 вартості зменшення остаточної площі Квартири, виходячи з вартості одного квадратного метра площі Квартири, визначеної відповідно до п. 3.1.1. цього Договору.
3.5. Витрати пов'язані з оформленням права власності несе Сторона-2.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення за умови внесення Стороною-2 гарантійного внеску згідно п. 3.3.1. цього Договору. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором.
4.2. Сторона-1 приймає на себе зобов'язання забезпечити дійсність передачі Стороні-2 права власності на Квартиру протягом строку дії цього Договору шляхом забезпечення будівництва Об'єкта будівництва та прийняття його в експлуатацію. Строк будівництва та строк введення в експлуатацію зафіксовані в п. 2.2 цього Договору.
4.3. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань однією із Сторін цей Договір може бути розірваний Сторонами. Одностороння відмова від виконання цього Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
4.4. Невиконання Стороною-2 грошового зобов'язання у частині повноти та своєчасності внесення платежів, визначених відповідно до розділу 3 цього договору, з затримкою на строк понад 10 (десяти) календарного днів, тягне за собою розірвання цього договору з боку Сторони-1, відповідно до п. 4.6. цього договору.
4.5. У випадку розірвання цього договору з ініціативи Сторони-2, Сторона-1 повертає Стороні-2 протягом тримісячного терміну всі фактично отримані від нього кошти, стягнувши при цьому з Сторони-2 штраф у розмірі 5 % від суми коштів, фактично отриманих від Сторони-2 на момент розірвання цього договору.
4.6. У випадку розірвання договору з ініціативи Сторони-1, через невиконання Сторони-2 своїх зобов'язань за цим договором, Сторона-1 повертає Стороні-2 у тримісячний термін всі отримані від нього кошти та стягує штраф у розмірі 10% від суми, фактично отриманої від Сторони-2 на момент розірвання цього договору.
4.7. У випадку розірвання договору за взаємною згодою Сторін Сторона-1 повертає Стороні-2 у тримісячний термін всі отримані від нього кошти без сплати будь-яких санкцій.
5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Для виконання даного Договору і фінансування необхідних витрат, пов'язаних із його виконанням, Сторони приймають на себе зобов'язання, визначені цим Договором.
5.2. Сторони для виконання цього Договору, зобов'язуються:
5.2.1. Обмінюватись наявною у їх розпорядженні інформацією.
5.3. Сторона-1 зобов'язується:
5.3.1. Своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання за цим Договором.
5.3.2. Здійснювати нагляд за будівництвом Об'єкта будівництва та введенням його в експлуатацію.
5.3.3. Контролювати виконання договорів з генпідрядником та іншими підрядними організаціями, дотримання та відповідність параметрів Квартири техніко-економічним показникам відповідно до проектної документації.
5.3.4. Повідомляти Сторону-2 про всі обставини, що роблять неможливим виконання даного Договору. Після повного перерахування Стороною-2 коштів, передбачених цим Договором, надати йому Довідку про виконання Стороною-2 зобов'язань по оплаті вартості за Квартиру у повному обсязі.
5.3.5. Після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію, за умови оплати в повному обсязі гарантійного внеску по цьому договору, в 3-місячний термін підготувати та передати пакет документів для оформлення права власності Стороною-2. Обов'язковою умовою щодо оформлення права власності на квартиру є надходження Стороні-1 від Сторони-2 компенсації сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5% (п'ять відсотків) від вартості Квартири , визначеної згідно п. 3.1. цього Договору та інших обов'язкових платежів
5.4. Сторона-2 має право:
5.4.1. Після введення Об'єкту будівництва в експлуатацію користуватись Квартирою за умови підписання Акту прийому-передачі квартири.
5.5. Сторона-2 зобов'язується:
5.5.1. Сплатити в повному обсязі гарантійний внесок за Квартиру згідно з розділом 3 цього Договору.
5.5.2. Протягом 60 календарних днів з дати одержання від Сторони-1 повідомлення про введення будівлі в експлуатацію звернутися задля огляду Квартири, оглянути Квартиру, у випадку відсутності зауважень підписати Акт прийому-передачі квартири.
5.5.3. У випадку виявлення недоліків узгодити із Стороною-1 строк усунення недоліків та дату повторного огляду. Граничний строк підписання Акту прийому-передачі не може перевищувати 90 календарних днів від дати направлення Стороною-1 Стороні-2 повідомлення про прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію.
5.5.4. Після монтажу системи опалення в Квартирі та підключення до її загальної системи опалення будинку (Об'єкту будівництва), Сторона-2 зобов'язана упродовж дії опалювального періоду з 15 жовтня по 15 квітня підтримувати плюсову температуру житлового приміщення, не нижчу +10º С.
5.6. Самовільна зміна фасаду будинку (Об'єкту будівництва) та перепланування Квартири до моменту отримання правовстановлюючих документів на квартиру Стороною-2 категорично забороняється. В разі здійснення Стороною-2 перепланування або переобладнання фасаду, Сторона-1 залишає за собою право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повернувши сплачені Стороною-2 кошти, утримавши при цьому штрафні санкції за вчинення самовільних дій в розмірі витрат необхідних для приведення Квартири та будинку у стан передбачений Проектом.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність у відповідності із чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.
7. ЗАЯВИ Й ГАРАНТІЇ
7.1. Укладення цього Договору на умовах, зазначених у ньому, повністю відповідає намірам та уявленням Сторони-2.
8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Відступлення (передача) прав Сторони-2 по цьому Договору, без письмового інформування Сторони-1 не допускається.
8.2. При виконанні Договору Сторони керуються чинним законодавством України. До правовідносин, що склались на підставі цього Договору, не застосовуються положення Цивільного кодексу України, що регулюють відступлення права вимоги.
8.3. Сторона-1, свідчить, що на момент підписання даного Договору, перебуває у зареєстрованому шлюбі. Договір підписується за згодою дружини, справжність підпису якої на заяві засвідчено приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу __________. Копія заяви зберігається у справах приватного нотаріуса __________. Зміст заяви доведено до відома Сторони-2.
8.4. Сторона-2, свідчить, що на момент підписання даного Договору перебуває у зареєстрованому шлюбі. Договір підписується за згодою дружини, справжність підпису якої на заяві засвідчено приватним нотаріусом __________. Заява зберігається у справах приватного нотаріуса __________Зміст заяви доведено до відома Сторони-1
8.5. Кожна зі Сторін зобов'язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, за винятком уповноважених Сторонами осіб, можлива лише з письмової згоди Сторін, а також у випадках, передбачених законодавством України.
8.6. Терміни, а також визначення, які використовуються в цьому Договорі використаються в їхньому звичайному значенні, а будь-яке їхнє тлумачення повинне здійснюватися на основі загальноприйнятого змістовного навантаження.
8.7. Сторони підтверджують, що вони дійшли згоди щодо всіх істотних умов Договору й жодна з них не буде посилатися в майбутньому після укладання цього Договору на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору як на підставу для визнання його неукладеним або недійсним.
9. Підписи сторін
СТОРОНА-1:____________________________________________________________________________________
СТОРОНА-2____________________________________________________________________________________

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх