23.05.2013 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб" № 314-VII. 18.06.2013 року Закон було повернено за підписом Президента України. Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень, закон набирає чинності з 01 вересня 2014 року [1]. Тобто вже через рік (якщо набрання чинності Законом не буде відкладено) в українській правовій реальності постане новий інститут – кримінальна відповідальність юридичних осіб, хоч і у формі "квазікримінальної відповідальності", коли юридична особа визнається суб’єктом відповідальності, але не є суб’єктом злочину.
Кримінально-правові аспекти подібних законодавчих змін в українській юридичній літературі розглянуті досить докладно, причому в усіх ракурсах – як з точки зору прихильників, так і противників такої відповідальності. Хотілось би зупинитись на кримінологічних аспектах запровадження кримінальної відповідальності.
Кримінологію традиційно розглядають як соціально-правову науку, що вивчає злочинність, причини та умови злочинності, шляхи і засоби її попередження, а також особу злочинця [2, c. 7].
О.М. Литвинов серед напрямів кримінологічної діяльності виділяє кримінологічне прогнозування, яке являє собою процес наукового пізнання майбутнього стану злочинності, факторів, що впливають на її зміни, розробки кримінологічного прогнозу [3, c. 592]. Слід зауважити, що прогнозувати за допомогою кримінологічних методів і форм пізнання можна не лише стан злочинності, а й плив тих чи інших суспільних змін (політичного, законодавчого чи адміністративного характеру) на стан злочинності в цілому та за окремими напрямами.
Вважаємо, що справедливим буде принцип: без належної соціальної підготовки будь-які законодавчі зміни будуть в кращому випадку марними, в гіршому – шкідливими. Даний принцип слід застосувати і до вищезгаданого Закону.
Так, відповідно до ст. 963 КК в редакції цього Закону підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою: 1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692 цього Кодексу; 2) від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-2585 цього Кодексу [1]. Таким чином, кримінальна відповідальність юридичних осіб даним законодавчим актом передбачена за "терористичні", "корупційні" злочини а також за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
Власне, щодо самого списку даних злочинів нарікань нема – адже дані злочини часто вчиняються за допомоги юридичних осіб приватного права (банків, інших кредитних установ, фіктивних компаній тощо). Навіть такі злочини як сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 258-4 КК) та фінансування тероризму (ст. 258-5 КК) вчиняються з використанням юридичних осіб приватного права.
В той же час слід зауважити, про наступне. Ринок "тіньових" фінансових послуг буде існувати доти, доки будуть існувати кошти, нажиті завідомо незаконним шляхом. З набуттям чинності даним Законом неважко спрогнозувати різке зростання кількості фірм (як правило, товариств з обмеженою відповідальністю) "на один день", спеціально створених на проведення однієї чи декількох незаконних операцій. Зменшення мінімального розміру такого статутного капіталу ТОВ у 2009 році та повне зняття його обмежень у 2011 [4] чималою мірою сприятиме тому, що реальною власністю цих фірм буде печатка та папка із статутними документами, а у якості керівника та засновників будуть підставні особи. Таким чином, прийняття Закону може мати наслідки у вигляді зростання фактичної кількості випадків фіктивного підприємництва (ст. 206 КК України) при "дрібнішанні" обсягу незаконних операцій в кожному конкретному випадку. Це, на нашу думку, ускладнить правоохоронну діяльність в даному напрямі.
Іншим – протилежним – аспектом запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб приватного права є зростання кількості випадків протизаконної протидії господарській діяльності. Вищезгаданим законом органам кримінальної юстиції фактично надано додаткові повноваження по перевірці юридичних осіб приватного права. При низькому рівні загальної і правової культури, що існує наразі в нашій державі, в тому числі і серед працівників органів кримінальної юстиції, будь-яка, навіть найкорисніша норма може бути використана для протизаконного тиску на юридичних осіб, в т.ч. для здійснення рейдерства.
Враховуючи все вищенаведене, вважаємо, що для накладення відповідальності на юридичну особу, що отримала певні майнові преференції від злочину, достатньо цивільної відповідальності, адміністративних обмежень (припинення державної реєстрації, відкликання державних замовлень, скасування ліцензій та дозволів тощо) та фінансових санкцій за правопорушення, а тому введення кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні є передчасним.
Література
1.Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб" № 314-VII // Сторінка "Законодавство України" офіційного веб-порталу Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-18
2.Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій. Навчальний посібник. / В.І. Курило, О.Є. Михайлов, О.С. Яра – К.: Кондор, 2006. – 192 с.
3.Литвинов О.М. Прогностичний підхід до аналізу організованої злочинності / О.М. Литвинов // Форум права – 2011 - № 1 – с. 590-594.
4.Закон України "Про господарські товариства" // Ліга. Закон. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T157600.html#350

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх